73rd year Mahashivarathiri Function at Madurai Arasamaram

arasamaram mahasivarathiri function 2018

On 20.02.2018 evening around 7 PM Sourashtra Madhya Sabha President Dr. S. R. Shriraam Shekher, General Secretary N. S. R. Santharam, Vice President K. R. Kuppanachary, Past General Secretary R. B. R. Ramasubramanian, EC member T. D. Santhamoorthy and PRO Prem participated in the 73rd year  Mahashivarathiri function organised by Madurai Arasamaram Isai Ilakiya Sangam. Dr. S. R. Shriraaam Shekher honoured the Bharathanatiyam dancers who performed on the stage and appreciated the function organizers for their  work.